بررسی رفتار ترمودینامیکی سیالات PVT Cell

این دستگاه به منظور بررسی رفتار ترمودینامیکی سیالات در شرایط عملیاتی مختلف توسط پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند طراحی و ساخته شده است که میتواند رفتار سیالات را در شرایط دما و فشارهای متفاوت بررسی نماید.