!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

مهندسی حفاری زیرمجموعه ای از مهندسی نفت است. مهندسان حفاری روش هایی را برای حفاری چاه ها تا حد امکان ایمن و اقتصادی طراحی و اجرا می کنند. آنها از نزدیک با پیمانکار حفاری، پیمانکاران خدمات و پرسنل انطباق، و همچنین با زمین شناسان و سایر متخصصان فنی کار می کنند.