Fluid filtrate

این ابزار برای اندازه گیری آزمایشگاهی دوام قدرت دیوار چاه در طول حفاری توسط پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند طراحی و ساخته استفاده می شود.