دستگاه کشش بین سطحی در دما و فشار بالا

نیاز به تغییر و طراحی است و این متن مرتبط نیست و به زود عکس، متن و مشخصات کامل ارائه خواهد شد.