Single Cylinder Pump

تک سیلندر جابجایی مثبت سری پمپ SP طراحی شده است برای دیدار با الزامات از هر برنامه که در آن فشار دقیق، جریان اندازه گیری سرعت و حجم مورد نیاز است.